(032) 244 71 30 (044) 581 16 23

Персональний кабінет Вхід
Пенсійний калькулятор Розрахувати

Законодавча база

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"  

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Положення про державний реєстр фінансових установ "Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ"

Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності недержавного пенсійного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду

Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Глосарій

адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах Закону;

ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;

відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;

вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту;

власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов`язань перед третіми особами;

діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та  інших  передбачених законодавством  дій, спрямованих  на  здійснення  недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб;

діяльність з управління  активами - професійна діяльність, визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок;

довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на  підставі  договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею  пенсійного  віку відповідно до законодавства про страхування;

зберігач пенсійного фонду - банк, який провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів  та відповідає вимогам Закону;

інвестиційна декларація -документ, який визначає інвестиційну  політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування  активів недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону;

індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;

компанія з  управління  активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності;

корпоративний пенсійний фонд - недержавний  пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних  осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками та  роботодавцями - платниками цього фонду;

недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку;

одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених  Законом;

пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених Законом;

пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду;

пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду  за визначеною  пенсійною схемою;

пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;

пенсійні депозитні  рахунки - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються  банківськими  установами з урахуванням  умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії;

пенсійні кошти - сума зобов`язань у грошовому виразі пенсійного фонду перед його учасниками, страхової організації перед застрахованими особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки;

пенсія на визначений строк - пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених Законом;

персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення і цим Законом інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат;

професійний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником  (засновниками) якого можуть бути об`єднання юридичних осіб-роботодавців, об`єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об`єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов`язані за родом їх професійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов`язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду;

резервний фонд  - фонд грошових коштів, створений відповідно до цього  Закону  та законів України, що регулюють діяльність господарських товариств, адміністратором, компанією з управління активами з метою  відшкодування можливих збитків учасників пенсійних фондів унаслідок неналежного виконання зобов`язань перед ними або  порушення законодавства відповідними суб`єктами недержавного пенсійного забезпечення;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка  відповідно до законодавства використовує найману працю;

роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати грошові кошти на користь своїх працівників до такого фонду на підставі договору, укладеного ним з радою  цього пенсійного фонду;

саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів - неприбуткова організація (непідприємницьке товариство), що створюється з метою встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, захисту та представлення інтересів своїх членів, а також учасників недержавних пенсійних фондів;

страхова організація - страховик, який отримав ліцензію на страхування життя;

учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації  або на пенсійний  депозитний рахунок до банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або  договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку та Законом;

учасник недержавного пенсійного фонду фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду;

чиста вартість одиниці пенсійних внесків - розрахункова вартість одиниці пенсійних внесків, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривня;

чиста вартість активів пенсійного  фонду - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов`язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

© КУА “Оптіма-Капітал” | WebLux - Розробка сайту

Ваш номер телефону: